• Voor 15.00 uur besteld, de volgende dag in huis!
  • Gratis verzending vanaf € 100,-*

9.9Out of 65 Reviews


Algemene voorwaarden

Onderstaande tekst is van toepassing op alle activiteiten- en transacties van CHiC by Babette.

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van CHiC by Babette

1. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle goederen en diensten van CHiC by Babette. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde goederen en diensten.
Is er door de koper (hierna te noemen: klant) opdracht gegeven aan de verkoper (hierna te noemen CHiC by Babette) om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is (koop op afstand).

Door het gebruik van de website van CHiC by Babette en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die eventueel staan vermeld op de website.

2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van CHiC by Babette zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten en met het recht het aanbod binnen veertien werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 CHiC by Babette heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien artikel onverhoopt niet voorradig is.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging via de website van CHiC by Babette is verstuurd c.q. gedaan.

De klant en CHiC by Babette komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van CHiC by Babette gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

3. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent.
Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting, en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant verantwoordelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding of voor de duur waarin de aanbieding wordt aangeboden. CHiC by Babette kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn als gevolg van invoer-, zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4. Betaling
Bij bestellingen via de website geschiedt betaling d.m.v. PayPal of Ideal.

5. Levertijd
CHiC by Babette streeft ernaar om op werkdagen binnen 24 uur na binnenkomst van betaling de bestelde artikelen te verzenden. Deze aangegeven levertijden gelden als indicatie. CHiC by Babette is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

CHiC by Babette zorgt voor bezorging bij voorkeur per PostNL. Hierdoor zijn de bestellingen traceerbaar. CHiC by Babette is niet verantwoordelijk voor door PostNL zoek geraakte bestellingen. CHiC by Babette is gerechtigd de levering van de artikelen in gedeelten na te komen. De extra kosten hiervoor zijn voor rekening van CHiC by Babette.

Verzendkosten bedragen voor Nederlandse verzendingen € 7,25. 
Voor België en Duitsland, € 13,00. Voor overige buitenlandse verzendingen worden hogere kosten in rekening gebracht.

6. Ruilen en herroepingsrecht
1. Voor overeenkomsten die via de website tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de klant het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen van veertien werkdagen na levering van de bestelling in kwestie. Buiten deze termijn kunnen wij geen retour meer aanvaarden.
2. Het recht van retour zenden is niet van toepassing indien:

• Goederen niet binnen minimaal 14 dagen na levering zijn aangemeld
.
• Goederen na 14 dagen na aanmelding retour gestuurd worden.
• De klant zelf een artikel heeft trachten te herstellen.

• Vermissing van aanhechtingen aan de goederen.

• De goederen zich niet meer in dezelfde, verkoopbare, staat bevinden als tijdens aflevering.


• Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te verkopen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het retour zenden. CHiC by Babette gaat er vanuit dat de klant de zending op dezelfde wijze retourneert. Franco retourzendingen of retourzendingen zonder aanmelding worden nooit in ontvangst genomen. Onterechte retourzendingen worden weer aan de klant teruggezonden onder inhouding van € 7,25 verzendkosten.

Eventuele vermissing van een retourzending valt geheel onder verantwoordelijkheid van de klant.

De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de klant.
Bij ruiling zal CHiC by Babette eenmalig de verzendkosten van het vervangende artikel voor haar rekening nemen. Dit is slechts van toepassing op artikelen die zonder korting zijn geleverd en geldt niet voor franco leveringen.

7. Overmacht
In geval van overmacht is CHiC by Babette niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

8. Voorraad
De voorraad van de webshop wordt real-time bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat het door klant bestelde artikel niet meer voorradig is, wordt de klant door CHiC by Babette zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling van het ontbrekende artikel kosteloos te annuleren. CHiC by Babette zal binnen 7 dagen (of eerder) het bedrag op rekening van de klant terugstorten.

9. Schadevergoeding
CHiC by Babette is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, van welke aard ook, ontstaan in verband met het geleverde, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van CHiC by Babette. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de klant of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de door de klant geleverde informatie.

Schade die naar het oordeel van de klant het gevolg is van opzet of grove schuld van CHiC by Babette, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk aan CHiC by Babette te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan CHiC by Babette ter kennis wordt gesteld, komt slechts dan voor vergoeding in aanmerking, indien de klant aannemelijk heeft gemaakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

Indien en voor zover CHiC by Babette aansprakelijk is wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van koop en levering, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 1.000,-.

Eventuele aansprakelijkheid van CHiC by Babette voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de klant zelf geïnvesteerde tijd of kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CHiC by Babette, is uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Klachten
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

11. Privacy
De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van CHiC by Babette. CHiC by Babette verstrekt deze gegevens niet aan derden maar zullen deze gegevens uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken.

12. Wijziging
CHiC by Babette heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking door middel van een schriftelijke mededeling.

Indien de klant de wijziging niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk te beëindigen op de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de klant geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

13. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Breda is bij uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst.
De Nederlandse tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden prevaleert boven de vertalingen daarvan.

14. Echtheid reviews
We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. 
Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier.
Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven.


Voor al uw vragen dan wel op- of aanmerkingen kunt u per e-mail contact opnemen met:

CHiC by Babette - Dorpstraat 56 - 4851 CN - Ulvenhout - [email protected]

Retouren kunnen gestuurd worden naar:

CHiC by Babette 

o.v.v. RETOUR
Dorpstraat 56
4851 CN Ulvenhout

E: [email protected]
T: 06 415 111 54

Kamer van Koophandel te Breda nr: 78628113
BTW nr: NL003358661B40

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0